KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNHARJO

           KECAMATAN ADIMULYO KABUPAYEN KEBUMEN

          NOMOR : 148/ 14 /KEP/ TAHUN 2013

  TENTANG

 

PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DESA MANGUNHARJO

 

 

KEPALA DESA MANGUNHARJO KEAMATAN ADIMULYO

KABUPATEN KEBUMEN

 

 

Menimbang      ;            a.       bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, maka perlu ditetapkan Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga ;

 

 1. bahwa untuk pelaksaan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Mangunharjo;

 

 

Mengingat        :            1.       Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan  Daerah –Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950.

 

 1. Undang –undang Nomor  22 Tahun  1999 Tentang Pemerintahan Daerah  ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan  Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

 

 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25  Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan  Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom  ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54   Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952  ) ;

 

 1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang –undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 70 ) ;

 

 1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

 

 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

 

 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;

 

 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa;

 

 1. Perturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2000  Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakan Di Desa  / Kelurahan ;

 

 1. Peraturan Daerah Kabupten Kebumen Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Peraturan Desa

 

 1. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan ;

 

 1. Peraturan Desa  Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Nomor 144/ 02 Tanggal 6 Oktober Tahun 2007 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen ;

 

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan                  :

 

PERTAMA                   :         Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut pada Lampiran  I dan II  Keputusan ini

 

KEDUA                       :         Mengenai Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

 

KETIGA                       :         Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga Desa Mangunharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai masa bakti selama  5 ( lima ) Tahun.

 

KEEMPAT                   :         Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di                         :  MANGUNHARJO

Pada Tanggal                          :  20  OKTOBER 2013

 

KEPALA DESA MANGUNHARJO

 

 

 

 

 

               SUPARNO

 

 

Tembusan                      : Disampaikan Kepada Yth.

 

 1. Bupati Kebumen.
 2. Kabag Pem.Des Pada Setda Kabupaten Kebumen.
 3. Camat Adimulyo.
 4. Badan Permusyawaratan Desa.
 5. Arsip.

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I          KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNHARJO

            NOMOR         :  148/         / KEP/2013

            TANGGAL    :  20     OKTOBER 2013

                                     

 

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA

DESA MANGUNHARJO KECAMATAN ADIMULYO

 

I.            a. Ketua Rt 01 / 01                           :  Suryanto

                   b. Sekretaris                                      :  Ari  Irawan

     c. Bandahara                                     :  Suharno

 

     d. Seksi Seksi.                                               : 

     - Seksi Pembangunan                        : Satiman

     - Seksi Kemasyarakatan                    : Martoyo

     - Seksi Keamanan                             : Sunardi

 

2.           a. Ketua Rt 02/01                             :  Basuki

              b. Sekretaris                                      :  Puji Utomo

              c. Bendahara                                     :  Sumini

 

              d. Seksi-seksi                                    :

              - Seksi Pembangunan                        :  Hadi Sutrisno

              - Kemasyarakatan                             :  Muntodiharjo

              - Keamanan                                       :  Tasimin

 

3.           a. Ketua Rt 03 /01                            :  Sugiarto

              b. Sekretaris                                      :  Ferdy Ade Purnomo

              c. Bendahara                                     :  Susanto

 

              d  Seksi- seksi                                   :

              -   Pembangunan                               :  Madsumedi

              -  Kemasyarakatan                            :  Iman Ujarwan

              -  Keamanan                                      :  Saekhin

 

4.           a. Ketua Rt 01 Rw 02                       :  Madsudiharjo

              b.Sekretaris                                       :  Muhni Hadi Sur

              c. Bendahara                                     :  Parwoto

 

              d  Seksi – seksi                                 :

              -  Seksi Pembangunan                       :  Sugi Winoto

              -  Seksi Kemasyarakatan                   :  Agus Hariyanto

              -  Seksi Keamanan                            :  Mulyadi

 

5.           a. Ketua Rt 02/02                             :  Sanmuhidi

              b. Sekretaris                                      :  Hendra Kurniawan

              c. Bendahara                                     :  Slamet Daryono

 

              d. Seksi- seksi                                   :                      

              - Seksi Pembangunan                        :  Imanudin

              - Seksi Kemasyarakatan                    :  Sandikarto

              - Seksi Keamanan                             :  Priyatman

 

 

 

 

 

 

6.           a. Ketua Rt 03 /02                            : Teguh Tarmuji

              b. Sekretaris                                      : Sugiman

              c. Bendahara                                     : Paimin

 

              d. Seksi- Seksi                                                         

              - Seksi Pembangunan                        : Sugeng

              - Seksi Kemasyarakatan                    : Suratno

              - Seksi Keamanan                             : Sarikin

 

7.           a. Ketua Rt 04/ 02                            : Narim HS

              b.Sekretaris                                       : Agus Bahroji

              c. Bendahara                                     : Tusimin

              d. Seksi-seksi                                    :

              -  Seksi Pembangunan                       : Ratiman

              -  Seksi Kemasyarakatan                   : Sugiyarsih

              -  Seksi Keamanan                            : Sudarso

 

8.           a.  Ketua Rt 01/03                            : Saptono

              b. Sekretaris                                      : Agung Nugroho

              c.  Bendahara                                    : Sutrisno

 

              d. Seksi-seksi                                    :

              -  Seksi Pembangunan                       : Mugiharjo

              -  Seksi Kemasyarakatan                   : Jalu Sembodo

              -  Seksi Keamanan                            : Darsono

 

9.           a.  Ketua  Rt 02/03                           : Dwi Wijonarko

              b.  Sekretaris                                     : Herman Setyawan

              c.  Bendahara                                    : Priyatno

 

              d. Seksi- seksi                                   :

              -  Seksi Pembangunan                       : Agus Sugiyono

              -  Seksi Kemasyarakatan                   : Sudiono

              -  Seksi Keamanan                            : Lasiman

 

10.         a.  Ketua  Rt 01/04                           : Basimin

              b.  Sekretaris                                     : Rahmat Wahyu Dwi Hartono

              c.  Bendahara                                    : Tri Akbar Fadillah

              d. Seksi- seksi                                   :

              -  Seksi Pembangunan                       : Idi Sutrisman

              -  Seksi Kemasyarakatan                   : Slamet

              -  Seksi Keamanan                            : Atmosuwito

 

11.         a.  Ketua  Rt 02/04                           : Sugeng

              b.  Sekretaris                                     : Kusworo

              c.  Bendahara                                    : Bambang Sukamto

 

              d. Seksi- seksi                                   :

              -  Seksi Pembangunan                       : Edy Sarjono

              -  Seksi Kemasyarakatan                   : Samireja

              -  Seksi Keamanan                            : Sudarto

 

Mangunharjo ,  20 Oktober  2013

Kepala Desa Mangunharjo

 

 

     

                                                                                                            SUPARNO

                                   LAMPIRAN II            :           KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNHARJO

                                  NOMOR         : 148/            /KEP/ 2013

                                  TANGGAL    : 20 Oktober 2013

 

 
   

 

 

 

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA

DESA MANGUNHAJO KECAMATAN ADIMULYO

 

 

I.       a.    Ketua RW 01                                             :  Margono

          b.    Sekretaris                                                    :  Nasim

          c.    Bendahara                                                  :  Saryono

 

          d.    Seksi-seksi                                                  :

                 - Seksi Pembangunan                                 :  Sanparto

                 - Seksi Ketentraman,Ketertiban                 :  Wiyono

                 - Seksi Humas                                             :  Adhi Halim

 

II.      a.    Ketua RW 02                                             :  Dariman

          b.    Sekretaris                                                    :  Karsodo

          c.    Bendahara                                                  :  Ratiman

 

          d.    Seksi- seksi                                                 :

                 - Seksi Pembangunan                                 :  Darsono

                 - Seksi Ketentraman,ketertiban                  :  Mulyadi

                 - Seksi Humas                                             :  Suratno

 

III.    a.    Ketua RW 03                                             :  Purwadi

          b.    Sekretaris                                                    :  Ayat Rusmana

          c.    Bendahara                                                  :  Sukirman

 

          d.    Seksi –seksi                                                :

                 - Seksi Pembangunan                                 : Suparno

                 - Seksi Ketertiban dan Kemanan                : Heri Purwoko

                 - Seksi Humas                                             : Untung Riswadi

                

 

IV.    a.    Ketua RW 04                                             :  Wiyono

          b.    Sekretaris                                                    :  Satijan

          c.    Bendahara                                                  :  Sukarjo

 

          d.    Seksi –seksi                                                :

                 - Seksi Pembangunan                                 : Sudarjo

                 - Seksi Ketertiban dan Kemanan                : Atmosuwito

                 - Seksi Humas                                             : Satijan

                

 

 

Mangunharjo , 20 Oktober 2013

Kepala Desa Mangunharjo

 

 

 

 

 

            SUPARNO

 

 

      KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNHARJO

KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 148/         /TAHUN 2013

 

TENTANG

 

PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA

DESA MANGUNHARJO 2013 – 2019

 

 

KEPALA DESA MANGUNHARJO KECAMATAN ADIMULYO

KABUPATEN KEBUMEN

 

 

Menimbang      ;            a.       bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, maka perlu ditetapkan Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga ;

 

 1. bahwa untuk pelaksaan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Mangunharjo.

 

 

Mengingat        :            1.       Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan  Daerah –Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950.

 

 1. Undang –undang Nomor  22 Tahun  1999 Tentang Pemerintahan    Daerah  ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan  Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

 

 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25  Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan  Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom  ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54   Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952  ) ;

 

 1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang –undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 70 ) ;

 

 1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

 

 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

 

 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;

 

 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa;

 

 1. Perturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2000  Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakan Di Desa  / Kelurahan ;

 

 1. Peraturan Daerah Kabupten Kebumen Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Peraturan Desa

 

 1. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pedoman   Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan ;

 

 1. Peraturan Desa  Mangunharjo Kecamatan  Adimulyo Nomor  144/02/  Tanggal 6 September Tahun 2007 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen ;

 

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan                  :

 

PERTAMA                   :         Pengurus Rukun Tetangga Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut pada Lampiran  I Keputusan ini

 

KEDUA                       :         Mengenai Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Rukun Tetangga.

 

KETIGA                       :         Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

Ditetapkan di    :  MANGUNHARJO

Pada Tanggal    :  20  Oktober  2013

 

KEPALA DESA MANGUNHARJO

 

 

 

 

 

               SUPARNO.

 

 

Tembusan                      : Disampaikan Kepada Yth.

 

 1. Bupati Kebumen.
 2. Kabag Pem.Des Pada Setda Kabupaten Kebumen.
 3. Camat Adimulyo.
 4. Badan Permusyawaratan Desa.
 5. Arsip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I          KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNHARJO

            NOMOR         :   148/        /KEP./2009

            TANGGAL    :   20  Oktober  2009

                                     

 

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA

DESA MANGUNHAJO KECAMATAN ADIMULYO

 

              1. Ketua Rt 02 / 02                           : 

     2. Sekretaris                                      : 

     3. Bandahara                                     : 

     4. Seksi Seksi.                                   :

 

 

    -  Seksi Pemerintahan                      : 

     - Seksi Pembangunan                        :  

     - Seksi Kemasyarakatan                    :  

     - Seksi Kamtibmas                            :  

 

                                                                           Ditetapkan di       :      Mangunharjo

                                                                           Pada Tanggal       :      20 Oktober 2013

 

 

 

                                                                                              SUPARNO

    

 

Ditulis Oleh :Administrator
Pada : 15 Juni 2015 13:19:58 WIB

Komentar Artikel Terkait

Post Komentar :


Nama
Alamat Email
Komentar